Điều Khoản Sử Dụng Trang Web

  1. Giới thiệu

Trang web tại địa chỉ https://www.diab.com.vn/ (“Trang web”) được điều hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế DIA-B, có trụ sở chính tại 48A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (“DIA-B”, “chúng tôi”).

DIA-B mong muốn xây dựng một nền tảng công nghệ thông qua Trang web và các ứng dụng di động (“Ứng dụng”). Mục đích xây dựng Trang web là nhằm giới thiệu về Ứng dụng di động diaB, giới thiệu về những tính năng sáng tạo của Ứng dụng đến gần hơn hơn khách hàng. Những Điều khoản sử dụng sau đây sẽ ràng buộc bạn khi sử dụng Trang web. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Trang web.

  1. Chấp thuận điều khoản

Bằng cách sử dụng Trang web này, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu Bạn không chấp thuận hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, Bạn không nên sử dụng Trang web.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web. Nếu Bạn tiếp tục truy cập Trang web sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

  1. Chấp thuận sử dụng

Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng Trang web của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau: bạn không thể sử dụng Trang web vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp (ở Việt Nam, quốc gia bạn cư trú và/hoặc quốc gia bạn đang truy cập Trang web) hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn không thể, và không được hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hay vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bảo mật nào của Trang web hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua Trang web.

  1. Sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong Trang web sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

  1. Từ chối bảo đảm

Trang web được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập Trang web. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

  1. Trách nhiệm vô can

Trong các trường hợp pháp luật cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho DIA-B, giám đốc, nhân viên của DIA-B (gọi chung là “Các bên DIA-B”) vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Trang web, (ii) việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng Trang web này; hoặc (iii) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quy chế, pháp lệnh hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ. Bạn sẽ hợp tác theo yêu cầu của DIA-B trong việc bảo vệ mọi khiếu nại. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi hoàn vẫn còn tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều khoản Sử dụng Trang web này và việc bạn sử dụng Trang web chấm dứt.

  1. Trang web của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web. Chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thuộc hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài liệu đó.

  1. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền đình chỉ Trang web, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

  1. Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng Trang web này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng Trang web này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng Trang web này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng Trang web này.

  1. Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@diab.com.vn.

Các Điều khoản sử dụng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2021.