Information Privacy Policy

 1. Giới thiệu
Nền tảng DIA-B (bao gồm Trang web tại địa chỉ https://www.diab.com.vn/ (“Trang web”) và ứng dụng di động diaB) được điều hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế DIA-B, có trụ sở chính tại 48A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (“DIA-B”, “chúng tôi”). Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Nền tảng DIA-B.
Chính sách Bảo mật dưới đây mô tả cách thức chúng tôi, DIA-B, thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Nền tảng DIA-B. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông tin này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.
 
 1. Luật điều chỉnh
Chính sách Bảo mật Thông tin này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ chính sách nào trong Chính sách Bảo mật Thông tin này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Chính sách Bảo mật Thông tin này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ chính sách còn lại nào của Chính sách Bảo mật Thông tin này.
 
 1. Định nghĩa
“Thông Tin Cá Nhân” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail, thông tin sinh trắc học, tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng, giới tính, thông tin, ảnh, dữ liệu sức khỏe, thông tin liên quan đến tài chính và các thông tin khác của một cá nhân mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
 
 1. Sự chấp thuận
Bằng việc sử dụng Nền tảng DIA-B, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu rõ Chính sách Bảo mật Thông tin này và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách Bảo mật Thông tin này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn như mô tả trong Chính sách Bảo mật Thông tin này. Nếu Bạn không đồng ý cho phép việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng Nền tảng DIA-B của chúng tôi.
Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước Chính sách Bảo mật Thông tin. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Nền tảng DIA-B của chúng tối. Nếu Bạn tiếp tục truy cập Trang web và/hoặc sử dụng ứng dụng di động diaB sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.
 
 1. Phạm vi Thông Tin Cá Nhân được thu thập
Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn. Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập có thể do bạn cung cấp trực tiếp hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Nền tảng DIA-B. Chúng tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật điều chỉnh).
Thông tin có được trực tiếp từ bạn hay từ thiết bị di động của bạn
 • Khi bạn đăng ký và tạo Tài Khoản với chúng tôi qua ứng dụng di động diaB, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông Tin Cá Nhân, bao gồm tên, địa chỉ thực, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn, và một danh tính (ID) Tài Khoản và/hoặc mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để truy cập ứng dụng di động diaB sau khi đăng ký.
Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng ứng dụng di động diaB hay truy cập Trang web của chúng tôi
 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng ứng dụng di động diaB hay truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet, danh tính (ID) quảng cáo di động hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông thiết bị khác tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập ứng dụng di động diaB hay Trang web của chúng tôi.
 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng ứng dụng di động diaB hay truy cập Trang web của chúng tôi, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng di động diaB và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet của bạn để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của bạn cũng sẽ cho phép bạn xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên ứng dụng di động diaB hay truy cập Trang web của chúng tôi.
Thông tin được thu thập từ bên thứ ba
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn từ các bên thứ ba (bao gồm đại lý, bên bán, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, người thu thập Thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc người chúng tôi cộng tác). Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó tham gia hoặc mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó, miễn là chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba như vậy sẽ cam kết với chúng tôi để có được sự đồng ý của Bạn về việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho chúng tôi theo Chính sách Bảo mật Thông tin và Luật điều chỉnh này.
 1. Việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Luật điều chỉnh:
 • để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là người sử dụng ứng dụng di động diaB;
 • để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là người sử dụng ứng dụng di động diaB;
 • để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng di động diaB;
 • để thông báo cho bạn về các bản cập nhật ứng dụng di động diaB hoặc các thay đổi đối với Nền tảng DIA-B được cung cấp và những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;
 • để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ Bạn;
 • để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa ứng dụng di động diaB nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là người sử dụng ứng dụng di động diaB;
 • để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học trên ứng dụng di động diaB; và
 • để gửi cho bạn các thông báo và thông tin.
Chúng tôi cũng có thể thu thập và sử dụng thêm Thông Tin Cá Nhân do bạn cung cấp cho DIA-B cho các mục đích sau (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và trong phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật và không sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):
 • để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;
 • để giám sát việc sử dụng ứng dụng di động diaB và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm người dùng và các chức năng của ứng dụng di động diaB;
 • để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với ứng dụng di động diaB;
 • để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;
 • để hỗ trợ cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) liên quan đến chúng tôi và/hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của chúng tôi; và
 • để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Luật điều chỉnh nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị, tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra nội bộ.
 1. Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ với các công ty liên kết và các bên khác Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được Luật điều chỉnh cho phép (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động hợp lý và không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân hơn những gì được yêu cầu cho mục đích cụ thể):
 • trong trường hợp được hướng dẫn, yêu cầu hoặc ủy quyền bởi Luật điều chỉnh (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, điều tra hoặc chỉ thị theo quy định, hoặc tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo luật định hoặc theo quy định), cho mục đích được quy định trong Luật điều chỉnh đó; hoặc tuân thủ mọi yêu cầu, mệnh lệnh, chỉ thị hoặc chỉ dẫn khác từ Cơ quan chính phủ;
 • trong trường hợp có bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa Bạn và chúng tôi, hoặc giữa Bạn và một bên khác, liên quan đến hoặc liên quan đến Dịch Vụ, cho các mục đích của thủ tục tố tụng đó;
 • liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc cho một công ty khác, cho các mục đích của giao dịch đó (ngay cả khi giao dịch cuối cùng không được tiến hành);
 • nơi chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba (bao gồm đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc người mà chúng tôi tham gia cộng tác thương mại), cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó tham gia, để thực hiện một số tiết lộ nhất định cho các bên thứ ba có liên quan được yêu cầu về mặt kỹ thuật để xử lý giao dịch của bạn hoặc cho các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (như trường hợp có thể ), có thể bao gồm các hoạt động như tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm.
 1. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân, hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó được yêu cầu hay cho phép theo Luật Áp Dụng. Chúng tôi sẽ chấm dứt lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn với tư cách cá nhân, ngay khi có cơ sở khi cho rằng việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân và việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.
Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được một bên khác lưu trữ theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba, bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc các tổ chức có liên quan lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ tuân theo chính sách tương ứng của họ về lưu giữ dữ liệu. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, và nhà thầu của chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Thông Tin Cá Nhân của bạn.
 
 1. Truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cho phép truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ và kiểm soát bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây.
Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu được truy cập hoặc chỉnh sửa một số hay toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát nếu được cho phép hoặc yêu cầu theo bất kỳ Luật điều chỉnh nào.
 
 1. Nơi chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn
Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật Thông tin này.
 
 1. Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn
Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của Bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn, Bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà Bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và Bạn không được chia sẻ mật khẩu của Bạn với bất kỳ ai và Bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà Bạn sử dụng.
 
 1. Tài liệu tiếp thị và quảng cáo
Chúng tôi có thể gửi cho Bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), e-mail, nhắn tin trực tuyến hoặc thông báo đẩy qua ứng dụng di động diaB để thông báo cho bạn về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện do chúng tôi, các đối tác, bên tài trợ hay bên quảng cáo của chúng tôi cung cấp hay tổ chức, hoặc để cung cấp thông tin cập nhật về ứng dụng di động diaB của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong ứng dụng di động diaB (“Tài Liệu Tiếp Thị”), nếu Bạn đã đồng ý đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi và/hoặc đồng ý nhận tài liệu tiếp thị đó từ chúng tôi.
Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị như vậy vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào bất kỳ tính năng “hủy đăng ký/unsubscribe” nào cài đặt trong trong email có liên quan, hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng nếu Bạn lựa chọn không nhận thông tin, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn không mang tính chất quảng cáo, ví dụ như thông tin về Tài Khoản của Bạn hay về ứng dụng di động diaB.
 
 1. Trang web của bên thứ ba
Ứng dụng di động diaB và Trang web có thể có các liên kết đến các trang điện tử thuộc sự quản lý và điều hành của các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không có nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với các trang điện tử này và đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin bởi các bên thứ ba đó. Vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang điện tử của bên thứ ba đó để tìm hiểu phương thức các bên đó thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
 
 1. Liên hệ
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật Thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@diab.com.vn.
Chính sách Bảo mật Thông tin này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2021.