diaB
Sản phẩm đã được
thêm vào giỏ hàng

UrgoStart 10cm x 10cm – Băng gạc điều trị vết thương do tì đè.

450.000300.000
Số lượng sản phẩm